JOHN CORVERS FOTOGRAFIE

BARENDRECHT & MAASLAND

0180 - 557618

info@johncorvers.nl

Privacyverklaring John Corvers Fotografie

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt John Corvers Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat John Corvers Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. John Corvers Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actief is.

Verantwoordelijke
John Corvers Fotografie
Oud Camp 19
3155 DL Maasland
www.johncorvers.nl
info@johncorvers.nl
KvK 24330407

Persoonsgegevens die worden verwerkt
John Corvers Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornaam
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • anders, nl. ……..

Verwerkingsgrond
John Corvers Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven:
 2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die John Corvers Fotografie met betrokkene heeft gesloten:
 3. John Corvers Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen:
 4. Een gerechtvaardigd belang van John Corvers Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van John Corvers Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons) gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieve
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen
 • anders, nl. ……

Bewaarduur van persoonsgegevens
John Corvers Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
• Wettelijke grondslag: John Corvers Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
• Marketingdoeleinden:
• Verzenden nieuwsbrief en / of reclame: tot de datum van aflevering (foto’s, ander materiaal)
• Telefonisch contact:
• Informeren over wijzigingen van diensten: tot de datum van aflevering (foto’s, ander materiaal)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de e-mail info@johncorvers.nl  .John Corvers Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
John Corvers Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door John Corvers Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
John Corvers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met John Corvers Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal John Corvers Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. John Corvers Fotografie meldt, indien er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt John Corvers Fotografie onverwijld contact op met de betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met John Corvers Fotografie via info@johncorvers.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet de grondrechten van John Corvers Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld portretrecht, zoals een model release en / of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

Privacybeleid     |     Partner van Trouwbedrijven en Weddingfilms Special Moments     |     www.trouwbedrijven.nl     |     Partners     |     © John Corvers fotografie 2018